Kontakt

i2 Development S.A.

ul. Łaciarska 4b
50-104 Wrocław
(Twelve, róg ul. Oławskiej i Łaciarskiej, I piętro)

Numer KRS: 0000520460
NIP: 8971785953
REGON: 022010257

Kapitał zakładowy:
9 700 000,00 zł

i2 Development Sp. z o.o. (spółka zależna od i2 Development S.A.)

ul. Łaciarska 4b
50-104 Wrocław
(Twelve, róg ul. Oławskiej Łaciarska, I piętro)

Numer KRS: 0000381624
NIP: 8971772206
REGON: 021492194

Kapitał zakładowy:
5 000,00 zł


BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

tel. +48 71 797 88 92
fax + 48 71 797 88 93
sprzedaz@i2development.pl

DZIAŁ KOMERCJALIZACJI

pl. Jana Pawła II 9
50-136 Wrocław
(Nowy Alexanderhaus)

tel. +48 71 376 60 00
tel. +48 533 405 806
biuro@bbridge.pl 

SEKRETARIAT

tel. +48 71 376 60 00
fax + 48 71 797 88 93
biuro@i2development.pl

ZAPRASZAMY
poniedziałek - piątek 9.00-17.00

DZIAŁ EKSPANSJI (składanie ofert gruntów)

ekspansja@i2development.pl

DZIAŁ KADR (składanie ofert pracy)

praca@i2development.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

media@i2development.pl

 
FORMULARZ KONTAKTOWY

Zainteresowała Cię nasza oferta?
Zapraszamy do kontaktu.

tel. +48 71 797 88 92
biuro@i2development.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane
w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.
Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Aleksandra Bolanowska, e-mail: iod@i2development.pl, tel. 713766000 lub kontakt pisemny na adres ADO, wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Spółka nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

 6. Okres przechowywania danych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 7. Odbiorcy danych

  Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • przeniesienia danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.