KONTAKT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

Historia

i2 Development S.A. - przykład dynamicznej ekspansji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.


2012-2013
i2 Development S.A. zostaje powołana do życia – pierwszymi projektami realizowanymi przez Spółkę są inwestycje usługowo - mieszkalne we Wrocławiu: przy ul. Wszystkich Świętych (Stare Miasto) oraz przy ul. Śrutowej 15 i Śrutowej 8 (Śródmieście). Są to projekty, rozpoczęte jeszcze w 2011 roku przez założycieli Grupy – Andrzeja Kowalskiego i Marcina Misztala.

Od początku działalności Grupa współpracuje z partnerami zewnętrznymi zwiększając przewagę nad konkurencją. Skrupulatna analiza gruntów miejskich pozwala wybierać atrakcyjne lokalizacje dla przyszłych inwestycji. Sprzedaż pierwszych lokali zostaje uruchomiona z wykorzystaniem brandu spółki i2 Development Sp. z o.o. należącej do Andrzeja Kowalskiego i jego rodziny.

Oprócz projektów w Śródmieściu startują inwestycje: przy ul. Dembowskiego 41a, Kniaziewicza 16 oraz Leszczynowej 8-18. Projekty realizuje generalny wykonawca będący częścią grupy kapitałowej. Wcielenie do Grupy zespołu inżynierów, kierowników budów, inspektorów posiadających wieloletnie doświadczenie
w realizacjach inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych pozwala precyzyjnie kontrolować przedsięwzięcia budowlane na każdym etapie.

Z czasem i2 Development S.A. powołuje do życia spółki celowe dedykowane konkretnym projektom budowalnym – ruszają kolejne inwestycje. Firma jednocześnie reorganizuje swoją wewnętrzną strukturę – w nowoutworzonych działach pojawiają się nowi pracownicy z bogatym doświadczeniem w branży deweloperskiej 
i budowlanej. Zespół rozrasta się do kilkudziesięciu osób.

2014
Grupa nabywa znak towarowy „i2 Development” i rozpoczyna dynamiczną ekspansję na wrocławskim rynku deweloperskim. W skład Grupy powołane zostaje biuro projektowe – Chamielec Architekci Sp. z o.o., na czele którego staje Arkadiusz Chamielec, wieloletni kierownik wrocławskiej filii Kuryłowicz&Associates. Grupa, z odświeżoną strukturą, nabywa kolejne grunty przy ulicach: Powstańców Śląskich, pl. Jana Pawła II, Wierzyńskiego i Jordanowskiej. Dynamiczny rozrost inwestycji pozwala osiągnąć pozycję lidera budownictwa mieszkaniowego we Wrocławiu – i2 Development S.A. posiada największą ofertę lokali mieszkalnych w centrum i w prestiżowych dzielnicach miasta.

2015
Formowanie składu i2 Development S.A. dobiega końca. Rozpoczęte inwestycje obejmują grunty m.in. przy ulicach Legnickiej, Pięknej i Księcia Witolda. Grupa wciąż aktywnie poszukuje nowych nieruchomości i planuje kolejne projekty.x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Aleksandra Bolanowska, e-mail: iod@i2development.pl, tel. 713766000 lub kontakt pisemny na adres ADO, wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Spółka nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

 6. Okres przechowywania danych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 7. Odbiorcy danych

  Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • przeniesienia danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.