KONTAKT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

Company

i2 Development is a capital group from the development industry, operating on the market since 2012. We have the richest housing offer in the center and in other, prestigious districts of Wrocław, together with commercial investments - modern offices and service premises. Consistent and dynamic development of i2 Development locate us among the leaders of the Lower Silesian real estate market.
 

The quick development on the business scale was possible thanks to the implementation of a well-planned and well-thought-out strategy. We currently have over 20 investments in implementation and preparation, which we plan to complete by the end of 2020 - including „Bulwar Staromiejski”, the flagship project of the company located at pl. Jana Pawła II. We are constantly analyzing new land properties in order to implement further development projects.

In 2015, we sold 420 apartments from our offer, in which we’ve had 355 premises each month on average. In total, in the last year, more than 60% apartments found their buyers, compering to 2014. The attractively planned offer has an impact on high sales results. We implement high-standard and Premium investments and still maintaining reasonable prices. At the same time, we maintain high economic margins on ongoing projects.

We attach the great importance to the location of our projects. The i2 Development land bank is constantly growing with attractive plots in prestigious and central locations in Wrocław. Thoughtful selection of land makes investments quickly popular and recognizable among residents of the capital of Lower Silesia. Wrocław is one of the most prosperous places to locate development projects. For several years, it has been in the top four cities with the highest housing activity. The capital of Lower Silesia is dynamically developing, which is evidenced by the emerging research centers and new job places.

i2 Development includes, among others, main developer, architectural office and general contractor, which ensure us self-sufficiency, increase the security of business processes and give us a competitive advantage - we build faster and more efficiently. The Group consists of 24 subsidiaries and employs about 80 people permanently, and over 600 employees, partners and subcontractors work in all ongoing investments.

i2 Development - struktura grupy

The company, together with trusted partners, has developed a structure of a formal capital group that implements residential and commercial investments. In 2012, an entity acting as the general contractor - KPB SA (currently operating under the name KPB Sp. z o.o.) was established. In 2014 the Group was joined by the architectural office Chamielec Architekci Sp. z o. o. inheriting the experience and reputation of one of the best architectural studios in the country - Kuryłowicz & Associates.

i2 Development Group companies:

 

Architectural office Chamielec Architekci Sp. z o.o. was established in 2014, as a part of the i2 Development S.A. capital group. The company is managed by the architect Arkadiusz Chamielec, who, for 8 years, has been creating and managing a branch of one of the largest and renowned architectural studios in Poland - Kuryłowicz & Associates Wrocław Sp. z o.o. The company's team consists of 22 experienced architects, most of whom in previous years worked in the branch of the Kuryłowicz & Associates studio in Wrocław. The company creates architectural projects of investments made by i2 Development S.A.

 

General contractor for construction works - KPB Sp. z o.o. was established in 2012 and is part of i2 Development S.A. It is directed by Maciej Kołaczek, who gained experience from domestic and foreign developers by implementing and supervising various investments (specialist constructions, halls, multi-family buildings, single-family houses, reconstructions, renovations). KPB Sp. z o.o. also has 29 experienced engineers, inspectors, site managers and specialists who work together supervising about 600 people working on i2 Development S.A.

 


x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Aleksandra Bolanowska, e-mail: iod@i2development.pl, tel. 713766000 lub kontakt pisemny na adres ADO, wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Spółka nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

 6. Okres przechowywania danych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 7. Odbiorcy danych

  Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • przeniesienia danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.