KONTAKT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

Shareholders

  Number of shares
Name % pc.

Galtoco Investments Limited z / s in Cyprus and Andrzej Kowalski

42,65 4.131.781
Acico Investments Limited z / s in Cyprus 42,18 4.091.574
Other shareholders 15,17 1.476.645
  100 9.700.000

 

Shareholders of i2 Development S.A. holding more than 5% of the Company's shares. As of 23/02/2018 (according to the Issuer’s knowledge). Share capital PLN 9,700,000.

 

akcjonariat

Galtoco Investments Limited and Andrzej Kowalski 42.65%
Acico Investments Limited 42.18%
Others 15.17%
 
Major shareholders

 

Marcin Misztal
Prezes Zarządu

In 2003-2008 he studied at the University of Economics in Wroclaw at the Faculty of Engineering and Economics. In 2004-2011 he worked in the market of new technologies and multimedia. He was the founder of the Tro Media S.A. capital group, listed on the alternative market GPW in Warsaw. In 2010, he became the youngest president of a board in the company listed on the Warsaw Stock Exchange. The winner in the "New Business" category of the ninth edition of the competition organized by Ernst & Young - Entrepreneur of the Year 2011. Since 2010, he has been associated with the real estate market. In 2010-2017, the Vice President of the Management Board of i2 Development Sp. z o.o., and from 2017, President of the Management Board of i2 Development Sp. z o. o. In 2010-2016, the Chairman of the Supervisory Board in the following companies: Chamielec Architekci Sp. z o.o., i2 Finanse Sp. z o.o. and KPB Sp. z o.o.

Andrzej Kowalski
Wiceprezes Zarządu

A graduate of the Wrocław University of Technology Faculty of Environmental Engineering, Polish International School of Management in Warsaw (1993-1994) and Business English at Bell School in London (1996). He also graduated from Master's Management Studies (MBA, 1999) at the University of Economics in Wroclaw. World Young Bussiness Achiver finalist (1999). In 1999-2001 he was the Chairman of the Supervisory Board of MCI Management SA and the Vice Chairman of the Supervisory Board of JTT Computer SA. In 2017-2018, the Vice President of the Management Board of i2 Development Sp. z o. o. In 2014-2018 Member of the Supervisory Boards in the Group's companies: Chamielec Architekci Sp. z o.o., i2 Finanse Sp. z o.o. and KPB Sp. z o.o.x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Aleksandra Bolanowska, e-mail: iod@i2development.pl, tel. 713766000 lub kontakt pisemny na adres ADO, wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Spółka nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

 6. Okres przechowywania danych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 7. Odbiorcy danych

  Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • przeniesienia danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.