KONTAKT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

Akcjonariat

  Ilość udziałów
Nazwa % szt.

Galtoco Investments Limited z/s na Cyprze i Andrzej Kowalski

42,65 4.131.781
Acico Investments Limited z/s na Cyprze 42,18 4.091.574
Pozostali akcjonariusze 15,17 1.476.645
  100 9.700.000

 

Akcjonariusze i2 Development S.A. posiadający powyżej 5% akcji Spółki. Stan na 23.02.2018 r. (zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta). Kapitał zakładowy 9 700 000,00 zł

 

akcjonariat

Galtoco Investments Limited oraz Andrzej Kowalski 42,65%
Acico Investments Limited 42,18%
Pozostali 15,17%
 
Główni akcjonariusze

 

Marcin Misztal
Prezes Zarządu

W latach 2003-2008 studiował na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym. W latach 2004-2011 związany z rynkiem nowych technologii i multimediów. Założyciel notowanej na rynku alternatywnym GPW w Warszawie grupy kapitałowej Tro Media SA. W 2010 r. został najmłodszym prezes spółki notowanej na GPW w Warszawie. Zwycięzca w kategorii „Nowy Biznes” dziewiątej edycji konkursu organizowanego przez Ernst & Young – Przedsiębiorca Roku 2011. Od 2010 roku związany z rynkiem nieruchomości; Prezes Zarządu i2 Development Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej w spółkach Chamielec Architekci Sp. z o.o., i2 Finanse Sp. z o.o. oraz KPB Sp. z o.o.

Andrzej Kowalski 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Inżynierii Środowiska, Polskiej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania w Warszawie (1993-1994) i Business English w Bell School w Londynie (1996 r.). Ukończył także Magisterskie Studia Menedżerskie (MBA, 1999 r.) na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finalista World Young Bussiness Achiver (1999 r.). W latach 1999-2001 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MCI Management SA oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej JTT Computer SA. W latach 2017-2018 Wicerezes Zarządu i2 Development Sp. z o. o. Od 2014 Członek Rad Nadzorczych w spółkach Grupy: Chamielec Architekci Sp. z o.o., i2 Finanse Sp. z o.o. oraz KPB Sp. z o.o.x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Aleksandra Bolanowska, e-mail: iod@i2development.pl, tel. 713766000 lub kontakt pisemny na adres ADO, wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Spółka nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

 6. Okres przechowywania danych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 7. Odbiorcy danych

  Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • przeniesienia danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.