KONTAKT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

Ład korporacyjny

i2 Development stosuje zasady ładu korporacyjnego określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Elementem naszej strategii jest dbałość o przestrzeganie zasad, którymi rządzi się rynek regulowany. Dzięki temu nasi klienci oraz akcjonariusze mogą mieć pewność, że działania podejmowane przez spółkę są prowadzone z poszanowaniem ich interesów oraz są zgodne z prawem.


Ład korporacyjny (corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy.

 Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką – efektem ich stosowania jest większa transparentność, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami oraz wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy, także na płaszczyźnie nieregulowanej przez prawo.

Więcej informacji o zasadach ładu korporacyjnego znajdą Państwo na stronie Giełdy Papierów Wartościowych: Dobre praktyki spółek notowanych na GPW.

LP. NAZWA PLIKU FORMAT PLIKU POBIERZ
1. Regulamin Rady Nadzorczej PDF Format PDF
2. Regulamin Zarządu PDF Format PDF
3. Statut Spółki PDF Format PDF
4. Informacja o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW PDF Format PDF
5. Regulamin Walnego Zgromadzenia PDF Format PDF

 x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych

    Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

  2. Inspektor Ochrony Danych

    ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@i2development.pl a także pod numerem telefonu 713766000 lub pisemnie, adresując korespondencję na adres ADO, wskazany w pkt. I.

  3. Cele i podstawy przetwarzania

    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  4. Prawo do sprzeciwu

    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
    • Spółka będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych, pod tym warunkiem, że odbiorca danych przestrzega programu Tarcza Prywatności EU-USA i Szwajcaria-USA Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych dotyczącymi zbierania, wykorzystania i przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do USA.
    • Podmioty działające na terytorium USA, posiadające Certyfikat Tarczy Prywatności, zapewniają odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 1 RODO potwierdzony przez Komisję Europejską.
  6. Okres przechowywania danych
    • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
    • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
  7. Odbiorcy danych

    Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

  8. Prawa osób, których dane dotyczą:
    • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
      • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
      • przeniesienia danych;
      • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
      • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
      • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
    • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
    • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
  10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

    Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.