KONTAKT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

Rada Nadzorcza

Radosław Kuczyński

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował również we Francji, gdzie ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzania systemami przemysłowymi w Ecole Centrale de Paris. Radosław Kuczyński karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w centrali firmy Lukas we Wrocławiu. Od połowy 1997 roku związał się z grupą BNP Paribas rozpoczynając pracę w dziale analiz statystycznych firmy BNP Paribas Personal Finance (dawniej Cetelem) w Paryżu. W kolejnych latach zajmował stanowiska dyrektorskie w centrali i filiach zagranicznych Cetelem oraz BNP Paribas. Od 1998 roku pracował jako Dyrektor Działu IT, początkowo w Cetelem Polska, a następnie w niemieckiej filii firmy, gdzie od 2004 roku odpowiadał również za dział planowania finansowego i kontrolingu. W latach 2006 – 2007 Radosław Kuczyński był zastępcą Dyrektora Regionu Eurazja-Afryka Północna w centrali grupy BNP Paribas Personal Finance w Paryżu. Przez kolejne 4 lata pracował jako członek zarządu banku UkrSibbank na Ukrainie, gdzie był odpowiedzialny za rozwój linii biznesowej Personal Finance. Od 2011 roku Radosław Kuczyński był członkiem zarządu Cetelem w Republice Czeskiej, odpowiedzialnym za marketing i sprzedaż. Od 16 września 2013 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. Funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pełni od 26.06. 2015 r., w dniu 13 czerwca 2018 r. został powołany na kolejną kadencję.

Dariusz Ilski

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Finansów w Warszawie na kierunku ubezpieczenia i bankowość. Uzyskał także dyplom MBA na University of North West w Nowym Yorku. Pan Dariusz Ilski karierę zawodową rozpoczął w roku 1991 jako agent w austriackiej firmie pośrednictwa ubezpieczeniowego, co w konsekwencji doprowadziło do stworzenia własnej firmy ,,Agencji Life s.c ,,w ramach struktur Commercial Union Polska SA ( obecnie AVIVA) , w ktorej w latach 1993 - 1999 był odpowiedzialny za sprzedaż jako Dyrektor Handlowy. Od 1999 r. Pan Dariusz Ilski pełni funkcję wiceprezesa zarządu spółki Delta Property Sp. z oo Sk. zarządzającej nieruchomościami własnymi ,a od 2002 r. Pan Dariusz Ilski pełni funkcję prezesa zarządu spółki inwestycyjnej Ilski Investment sp. z o.o. W ramach poczynionych inwestycji w latach 2004 - 2006 pełnił funkcję członka zarządu spółki SprintAir S.A., a także funkcję prezesa zarządu, a następnie członka rady nadzorczej spółki Time Asset Management S.A. Od 2010 r. do 2014 r. Pan Dariusz Ilski pełnił funkcję członka zarządu ,a następnie członka rady nadzorczej firmy Inwestycje.pl SA, a od 2011 do r. pełnił funkcję dyrektora rady administracyjnej w spółce AerFinance PLC. Pan Dariusz Ilski od 2011 r. związany jest również ze spółką Auto-Spa S.A., gdzie pełni obecnie funkcję prezesa zarządu, a wcześniej przewodniczącego rady nadzorczej. Funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki i2 pełni od czerwca 2015 r., w dniu 13 czerwca 2018 r. został powołany na kolejną kadencję.

Piotr Puchalski

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość. Pan Piotr Puchalski rozpoczynał karierę zawodową w 1998 roku w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych, gdzie pracował jako wykładowca informatyki. Następnie w latach 1998-1999 pracował jako młodszy analityk w Deloitte & Touche sp. z o.o. W latach 2000-2006 Pan Piotr Puchalski był zatrudniony w Banku BPH S.A., początkowo w Departamencie Analiz i Monitoringu jako młodszy analityk, następne Departamencie Korporacyjnego Ryzyka Kredytowego 2, Zespole Finansowania Strukturalnego na stanowisku specjalisty i starszego specjalisty. Od 2006 do 2008 r. pracował jako kierownik w Centrum Bankowości Korporacyjnej w Warszawie, Zespole Finansowania Nieruchomości Banku Zachodniego WBK S.A. W latach 2008-2013 był związany z Grupą PZU gdzie był zarządzającym funduszy inwestycyjnych sektora nieruchomości, a w latach 2013-2014 z Grupą Banku Gospodarstwa Krajowego gdzie współtworzył Fundusz Mieszkań na Wynajem oraz był przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego. W latach 2014-2015 pełnił funkcję Associate Director w Savills sp. z o.o. Obecnie pracuje jako Investment Manager CEE w Cromwell Property Group oraz prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem. Funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pełni od czerwca 2015 r., w dniu 13 czerwca 2018 r. został powołany na kolejną kadencję.

Jakub Klimczak

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Przez dwa semestry studiował na Université libre de Bruxelles - Solvay Business School w Brukseli w ramach programu wymiany „Socrates/Erasmus”. Ukończył także studia podyplomowe Inwestycje kapitałowe i projekty rozwojowe firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Jakub Klimczak rozpoczynał karierę zawodową w 2005 r. jako dealer walutowy oraz menedżer ds. kontaktów z klientami korporacyjnymi w Banku BPH S.A. w Warszawie, gdzie pracował do 2007 r. Następnie, w latach 2008-2009 pracował jako menedżer ds. finansowania projektów w Kredyt Bank S.A. w Warszawie. W latach 2010 - 2012 Pan Klimczak był zatrudniony jako starszy analityk finansowy w ING Bank S.A. oraz w Pekao Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie. Od 2012 r. do 2013 r. był związany z grupą PZU S.A. jako menedżer inwestycyjny. W 2013 r. rozpoczął współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie początkowo pełnił funkcję doradcy/eksperta, a po utworzeniu BGK Nieruchomości S.A. w 2014 r. - dyrektora ds. inwestycji. Do września 2015 r. pełnił funkcję dyrektora działu rynków kapitałowych w Knight Frank sp. z o.o. Obecnie Pan Jakub Klimczak pracuje jako Investments Manager w PKO TFI S.A. Funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pełni od 26.06.2015 r., w dniu 13 czerwca 2018 r. został powołany na kolejną kadencję.

Kamila Kowalska

Kończy kierunek prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczynała od pracy w dziale sprzedaży nieruchomości. Od stycznia 2015 r. sprawuje nadzór nad nieruchomościami komercyjnymi należącymi do spółek z grupy WRE Projekt oraz administruje nimi. Funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki pełni od 13 czerwca 2018 r.

Panowie Radosław Kuczyński, Dariusz Ilski, Piotr Puchalski oraz Jakub Klimczak spełniają kryteria niezależności.x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Aleksandra Bolanowska, e-mail: iod@i2development.pl, tel. 713766000 lub kontakt pisemny na adres ADO, wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Spółka nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

 6. Okres przechowywania danych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 7. Odbiorcy danych

  Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • przeniesienia danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.