KONTAKT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

Strategia

i2 Development prowadzi rozległą infrastrukturę biznesową realizując równolegle kilkanaście inwestycji będących na różnych etapach wykonania. Rozmach przyjętego modelu biznesowego gwarantuje dużą dywersyfikację działalności. Ma to odzwierciedlenie w dynamice wzrostu i stale rosnących wynikach finansowych, a jednocześnie pozwala na utrzymanie atrakcyjnych cen nieruchomości przy ponadprzeciętnym standardzie wykończenia.
 

Zakładamy dwutorowy rozwój Grupy z prowadzeniem inwestycji w podziale 75% mieszkaniowych do 25% komercyjnych. Przy uwzględnieniu różnych stóp zwrotu i źródeł finansowania dla tych rodzajów inwestycji zabezpieczamy sobie finansową płynność i stabilny wzrost. Taki model biznesowy sprawia, że Grupa jest samowystarczalna, a realizowane projekty wysoce rentowne. Wygenerowane oszczędności przekładają się na wysokość marży – dzięki temu oferujemy projekty Premium oraz o podwyższonym standardzie przy zachowaniu popularnych na wrocławskim rynku cen.

Posiadany bank ziemi pozwala nam stale poszerzać działalność i umacniać pozycję wiodącego dewelopera na dolnośląskim rynku. Zakładamy etapową realizację inwestycji. W najbliższych latach (2016-2018) planujemy wybudować łącznie ponad 1600 mieszkań i ok. 30 000 m2 powierzchni komercyjnej. Zamierzamy również poszerzyć działalność o kolejne projekty zewnętrzne – realizowane na zlecenie partnerów biznesowych.

Eksponujemy potencjał historyczny Wrocławia. W ofercie i2 Development, oprócz nowoczesnych inwestycji zbudowanych od podstaw znajdują się również zrewitalizowane obiekty dostosowane do potrzeb współczesnej aglomeracji. Zabytkowe kamienice odzyskują dawny blask i stają się prestiżowymi miejscami oferującymi powierzchnie o różnym przeznaczeniu (mieszkalne, usługowe i biurowe). Znaczna część prac budowlanych przeprowadzana jest pod okiem konserwatora zabytków tak, aby zachować pierwotny charakter zarówno budynków jak i okolicznej infrastruktury.

Dostrzegamy potrzebę uatrakcyjnienia rynku nieruchomości.  Z myślą o osobach aktywnych na rynku inwestycyjnym, w nieruchomościach zaprojektowaliśmy takie instrumenty finansowe, jak gwarancja najmu z możliwością zwrotu kapitału nawet do 8%. Jest to możliwe dzięki współpracy z naszymi partnerami biznesowymi – doradcami finansowymi, operatorami najmu apartamentów, agencjami kompleksowej aranżacji wnętrz „pod klucz”. Współpraca ze stabilnymi kontrahentami – liderami w zakresie oferowanych usług – znacznie różnicuje ofertę i2 Development.
 x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Aleksandra Bolanowska, e-mail: iod@i2development.pl, tel. 713766000 lub kontakt pisemny na adres ADO, wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Spółka nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

 6. Okres przechowywania danych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 7. Odbiorcy danych

  Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • przeniesienia danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.