KONTAKT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w powyższym formularzu.
Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A., ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pełna informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

Najbliższe Walne Zgromadzenie

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 21 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZ”) które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4B z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2019 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019, oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w i2 Development S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w i2 Development S.A.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH, projekty uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad, informację o ogólnej licznie głosów i akcji w spółce i formularze pełnomocnictw.

Ogłoszenie - porządek obrad + opis procedur WZA 2020
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad WZA 2020
Załącznik nr 1 - informacja o liczbie akcji głosów 2020
Załącznik nr 2 - projekty uchwał 2020
Formularz - pełnomocnictwo - osoby fizyczne 2020
Formularz - pełnomocnictwo - osoby prawne i inne podmioty 2020
Formularz - wykonywanie głosu przez pełnomocnika 2020
i2SA - sprawozdanie biegłego rewidenta do sprawozdania Grupy 2019
i2SA - sprawozdanie biegłego rewidenta do sprawozdania spółki 2019
i2SA jednostkowe sprawozdanie finansowe 2019
i2SA skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2019
i2SA skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy 2019
i2SA sprawozdanie zarządu z działalności spółki 2019
Uchwała Zarządu - rekomendacja w zakresie przeznaczenia zysku za 2019
1.VI.2020 uchwała RN - opinia w sprawie podziału zysku 2019
2.VI.2020 uchwala RN - przyjęcie sprawozdania RN 2019
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2019
ZWZA i2 Development SA 29.06.2020 - podjęte uchwały
ZWZA 29.06.2020 - Załącznik do uchwały nr 18x
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest i2 Development S.A. („ADO”) adres: ul. Łaciarska 4b, kod: 50-104 Wrocław.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Aleksandra Bolanowska, e-mail: iod@i2development.pl, tel. 713766000 lub kontakt pisemny na adres ADO, wskazany w pkt. I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ADO na wniosek klienta, tj. celem podjęcia działań przez ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą, które to żądanie sformułowane zostało przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. ADO przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Spółka nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

 6. Okres przechowywania danych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane te dotyczą.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
 7. Odbiorcy danych

  Dane osobowe objęte niniejsza klauzulą informacyjną mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej ADO jak również współpracującym biurom sprzedaży (podmioty przetwarzające).

 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • przeniesienia danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  • Podanie danych osobowych objętych niniejszą klauzulą informacyjną ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych jest niezbędne dla spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą z ADO.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.